Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Taselaar Acquisition B.V.

gevestigd te Lelystad aan de Binnenhavenweg 31, alsmede van de tot Taselaar Acquisition B.V. behorende vennootschappen Lankhorst Taselaar B.V. en Lankhorst Hohorst B.V.

 

Artikel 1:           Algemeen

1.1.                      Op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, overeenkomsten met en leveringen door respectievelijk de besloten vennootschap Taselaar Acquisition B.V. en/of de tot haar groep behorende vennoot­schappen, waarbij de vennootschap die het betreft hierna wordt genoemd “Vennootschap”, zijn uit­sluitend de onderhavige algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) van toepassing.

1.2.                      Onder "Wederpartij" wordt in deze Algemene Voorwaarden ver­staan iedere (rechts)persoon, die met de Vennootschap een overeenkomst heeft gesloten, respectieve­lijk wenst te sluiten, en/of een opdracht heeft verstrekt aan de Vennootschap, en behalve deze, diens ver­tegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgen­de(n) en erfgenamen.

1.3.                      De toepasselijkheid van enige door de Wederpartij gehan­teerde algemene voorwaarden op aanbiedingen van, opdrachten aan, overeenkomsten met en leveringen door een Vennootschap wordt uitdrukkelijk uit­gesloten.

1.4.                      Door het enkel plaatsen van een opdracht en/of de in ontvangstname van de geleverde zaken, (i) aanvaardt de Wederpartij deze Algemene Voorwaarden en (ii) stemt de Wederpartij in met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden bij eventuele door de Wederpartij nadere mondelinge, telefonische of op andere wijze opgegeven wijzi­gingen dan wel op latere tussen de Vennootschap en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomsten.

1.5                       Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Wederpartij alleen een beroep worden gedaan indien en voor zover deze afwijkende bedingen door de Vennootschap schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de desbetreffende aanbiedingen van, opdrachten aan, overeenkomsten met en leveringen door een Vennootschap.

 

Artikel 2:           Aanbiedingen (offertes)

2.1.                      Alle aanbiedingen en offertes van de Vennootschap zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Indien door de Vennootschap gedane aanbiedingen of offertes een termijn van geldigheid hebben, staat het de Vennootschap vrij deze aanbieding of offerte op elk moment voordat deze door de Wederpartij is geaccepteerd in te trekken.

2.2.                      Alle door de Vennootschap bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, bro­chures, afbeeldingen en andere gegevens zijn voor de Vennootschap slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is be­vestigd door de Vennootschap. De Vennootschap is niet verplicht detailge­gevens te verstrekken tenzij dit anders schriftelijk overeen is gekomen met de Wederpartij.

2.3.                      Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Wederpartij, op welke wijze dan ook ontvangen door de Vennootschap, gelden als onherroepelijk. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documenta­tie door de Vennootschap verplicht de Vennootschap niet tot levering c.q. acceptatie van een door de Wederpartij verstrekte opdracht.

2.4.                      De Vennootschap behoudt zich het recht voor om bestellingen zon­der opgaaf van redenen te weigeren dan wel onder rem­bours te leveren.

 

Artikel 3:           Overeenkomst

3.1.                      Behoudens het hierna gestelde, komt een overeenkomst met de Vennootschap eerst tot stand nadat de Vennootschap een door de Wederpartij voor akkoord ondertekende offerte retour heeft ontvangen en de Vennootschap de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, ook in geval niet met een (schriftelijk geaccordeerde) offerte is gewerkt. De opdrachtbevestiging van de Vennootschap wordt geacht de overeen­komst juist en volledig weer te geven. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen van de Vennootschap, verbinden de Vennootschap niet dan nadat en voor zover de Vennootschap deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.2.                      Eventueel na totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvul­lende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door het personeel van de Vennootschap of namens de Vennootschap gedaan door haar verkopers, agenten, ver­tegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden de Vennootschap slechts indien en voor zover deze door de Vennootschap schrifte­lijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde per­soon. De kosten die door de Vennootschap zijn gemaakt ter uitvoering van de oorspronkelijke op­dracht zijn voor rekening en risico van de Wederpar­tij.

3.3.                      Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbiedingen (offertes) c.q. opdrachtbevestiging wordt ver­zon­den, dan wel voor overige door de Vennootschap geleverde zaken en/of diensten waarop artikel 3.1 niet van toepassing is, wordt de overeenkomst geacht tot stand te komen op het moment dat de Vennootschap met de feitelijke uit­voering daarvan is aangevangen. De factuur voor deze werkzaamheden wordt geacht de overeen­komst juist en volledig weer te geven.

3.4.                      Elke overeenkomst wordt door de Vennootschap aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Wederpartij - uit­sluitend ter beoordeling van de Vennootschap - voldoende krediet­waardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.5.                      De Vennootschap is bevoegd om - indien dit noo­dzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schake­len, van wie de kosten aan de Wederpartij zullen wor­den doorbe­rekend conform de door de Vennootschap aan de Wederpartij verstrekte prijsopgaven. Zo moge­lijk en/of zo nodig zal de Vennootschap hierover met de Weder­partij overleg plegen.

 

Artikel 4:           Prijzen

4.1.                      Tenzij anders vermeld, zijn alle prijsopgaven van de Vennootschap in aanbiedingen, prijscouranten, brochures, catalogi, illustraties, tekeningen, etc. vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van prijswijziging. Eventuele kortingen die door de Vennootschap worden gegeven, zijn slechts éénmalig geldig en binden de Vennootschap niet bij een vervolgopdracht of latere overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.2.                      Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van de Vennootschap:

-                            gebaseerd op de tijdens de aanbieding respectieve­lijk opdrachtdatum geldende hoogte van inkoop­prijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheids­lasten, vrachten, assurantiepremiën en andere kosten;

-                            gebaseerd op levering af het bedrijf van de Vennootschap, magazijn of andere opslagplaats (Incoterm EXW);

-                            exclusief BTW, invoerrechten, andere belastin­gen, heffingen en rechten;

-                            exclusief de kosten van verpakking, in- en uit­lading, ver­voer en verzekering;

-                            vermeld in Euro’s (€), eventuele koers­wijzi­gingen worden doorberekend.

Kosten die niet in de prijzen zijn opgenomen (zoals BTW), of enige andere verhoging van de kosten, zullen één op één worden doorberekend aan de Wederpartij.

4.3.                      Door de Vennootschap opgegeven of met de Wederpartij overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op (kost)prijs bepalende factoren (zoals aangegeven in artikel 4.2) die gelden op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. Indien de kostprijs daarna verhoging ondergaat heeft de Vennootschap het recht de prijs eveneens te verhogen en die prijsverhoging aan de Wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 5:           Bescherming van rechten

5.1.                      Ten aanzien van de aanbiedingen en/of door de Vennootschap ter beschikking gestelde catalogi en/of tekeningen etc. en bijlagen die onderwerp kunnen zijn van enig recht van industriële, intellectuele eigendomsrechten en merkrechten of een daarmee op één lijn te stellen recht, blijven eigendom van de Vennootschap. Deze stukken mogen zonder de schriftelijke toestemming van de Vennootschap niet door de Wederpartij worden gekopieerd, aan derden ter inzage worden ge­geven of op andere wijze worden gebruikt dan overeen­gekomen. Zij dienen op verzoek van de Vennootschap onmiddellijk aan de Vennootschap te worden teruggegeven.

5.2.                      In geval van fabricage van zaken naar van de Wederpartij ont­van­gen tekeningen, model­len, monsters of andere aanwijzingen in de ruim­ste zin van het woord, neemt de Wederpartij de volle garantie op zich dat door de fabricage en/of levering van deze arti­kelen geen merk, octrooi, gebruiks- of handels­model, of enig ander recht van derden wordt aange­tast en vrij­waart de Wederpartij de Vennootschap ter zake van alle vorderingen van welke partij dan ook.

 

Artikel 6:           Levering en levertijd

6.1.                      De versie van de Incoterms zoals deze ten tijde van het sluiten van een overeenkomst geldt is van toepassing op de overeenkomst voor zover de bepalingen in deze versie van de Incoterms niet afwijken van deze Algemene Voorwaarden. In de offerte en/of de orderbevestiging zal de door de Vennootschap geprefereerde Incoterm worden opgenomen. Indien in de offerte en/of orderbevestiging geen Incoterm is opgenomen, geschiedt levering af fabriek (Incoterm EXW). Als tijdstip van levering geldt het moment dat de zaken voor vervoer naar of ten behoeve van de Wederpartij op het terrein van de Vennootschap ter beschikking van de Wederpartij zijn gesteld.

6.2.                      De Wederpartij is verplicht het geleverde en de bijbehorende ver­pakking terstond bij levering op eventuele te­korten of beschadigingen te controleren, dan wel deze con­trole uit te voeren na mededeling van de Vennootschap dat de zaken ter beschikking van de Wederpartij staan.

6.3.                      De Vennootschap behoudt zich het recht voor in gedeelten te leve­ren. In een dergelijk geval zal iedere aflevering worden beschouwd als een afzonderlijke transactie. Deelleveranties kunnen afzonderlijk worden gefactu­reerd. De Wederpartij is verplicht te betalen over­eenkomstig het bepaalde in artikel 13 van deze Algemene Voor­waarden.

6.4.                      Levering op afroep moet binnen de overeengekomen ter­mijn worden afgeroepen en afgenomen door de Wederpartij. Door het enkele verloop van een afroeptermijn zonder afroep is de Wederpartij in gebreke en heeft de Vennootschap het recht de overeenkomst al dan niet te ont­bin­den, of de zaken te verzenden.

6.5.                      De opgave van de levertijd door de Vennootschap geschiedt altijd bij bena­dering, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is over­eengekomen. Overschrijding van een levertijd ver­plicht de Vennootschap niet tot enige vergoeding en geeft de Wederpartij niet het recht op aan­vullende of vervangende schade­vergoeding of niet nakoming dan wel opschorting van enig voor de Wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. De Wederpartij is in dat ge­val evenmin gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ont­bin­den. Bij overschrijding van de levertijd door de Vennootschap om andere dan in artikel 6 lid 7 genoemde reden heeft de We­der­partij wel het recht de Vennootschap sc­hri­fte­lijk een nieuwe le­ve­ringster­mijn te stellen, bij niet in­achtneming waar­van de Wederpartij gerech­tigd is de overeenkomst, voor zover nog niet (deels) uitgevoerd door de Vennootschap, door een schriftelijke verklaring te ontbinden. De Weder­partij heeft ook in dat geval geen recht op vergoe­ding van enig door haar geleden schade.

6.6.                      De levertijd gaat in (i) na totstandkoming van de overeenkomst, (ii) nadat de Vennootschap beschikt over alle door de Wederpartij te verstrekken bescheiden en gegevens en (iii) nadat een eventueel vooruit te betalen bedrag door de Vennootschap is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van de Vennootschap is gesteld.

6.7.                      De levertijd zal in ieder geval worden verlengd met de duur van de periode waarover door overmacht of door al dan niet verwijtbaar toedoen van de Weder­partij vertraging in de levering is veroorzaakt. In­ geval de vertraging in de levertijd door toedoen van de Wederpartij is veroorzaakt, heeft de Vennootschap het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.8.                      De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen zodra zij door de Vennootschap worden aangeboden. Alle kosten en schade die voor de Vennootschap ontstaan wegens niet-afname door de Wederpartij van (een gedeelte van) de door de Wederpartij bestelde zaken, zijn voor rekening en risico van de Wederpartij, kosten van opslag daar­onder begrepen.

 

Artikel 7:           Transport/Risico

7.1.                      De wijze van transport, indien en voor zover door de Vennootschap verzorgd, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de Weder­partij aan de Vennootschap is ver­strekt, door de Vennootschap als goed huis­vader/koopman be­paald, zonder dat de Vennootschap hiervoor enige aansprake­lijk­heid draagt. Eventuele specifieke wensen van de Weder­partij betreffende het transport/de verzending worden slechts uitge­voerd indien de Wederpartij verklaard heeft de (meer)kosten daarvan te zullen dragen.

7.2.                      De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de Weder­partij, zelfs dan wanneer de ver­voerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoer­schaden voor reke­ning en risico van de afzender zijn.

 

Artikel 8:           Overmacht (Niet toerekenbare tekortkomingen)

8.1.                      De Vennootschap is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijs gelegen buiten de invloedssfeer van de Vennootschap, waardoor de nakoming van de overeenkomst rede­lijkerwijs door de Wederpartij niet meer van de Vennootschap kan worden verlangd. Als overmacht wordt onder meer beschouwd: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, over­heidsmaat­regelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerver­boden, contingenteringen en bedrijfsstorin­gen bij de Vennootschap c.q. bij de leveranciers van de Vennootschap, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de over­eenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals storm­schade en/of andere natuurrampen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, mobilisatie, molest, waterschade, overstroming, vorst, alsmede wan­presta­tie door de leveranciers van de Vennootschap waardoor de Vennootschap haar ver­plichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen.

8.2.                      In geval van overmacht aan de zijde van de Vennootschap worden haar verplichtingen opgeschort. In geval de overmacht langer voortduurt dan 30 opeenvolgende dagen, hebben beide partijen het recht de uit­voering van de overeen­komst geheel of gedeeltelijk, voor het ge­deel­te waar­op de overmacht betrekking heeft, op te schor­ten dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke ver­klaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding uit welke hoofde ook gehouden te zijn. Vooraleer over te gaan tot dergelijke maatregelen zullen partijen onderling overleg plegen.

8.3.                      De Vennootschap is gerechtigd betaling te vorderen van de Wederpartij voor de pres­taties die bij de uitvoering van de betreffende over­eenkomst zijn verricht, voordat van de over­macht ver­oorzakende omstandigheden is gebleken.

8.4.                      De Vennootschap heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat de prestatie van de Vennootschap geleverd had dienen te zijn aan de Wederpartij.

 

Artikel 9:           Aansprakelijkheid

9.1.                      De aansprakelijkheid van de Vennootschap is in alle gevallen, zowel contractueel als op grond van de wet en/of regelgeving, beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de Vennootschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.

9.2.                      Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat en/of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de Vennootschap uitsluitend aansprakelijk voor aan de Vennootschap toerekenbare, directe schade, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.3. Onder directe schade wordt enkel verstaan: 

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de Vennootschap aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

De aansprakelijkheid voor alle overige schade, zoals indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, schade door omzet en/of winstderving, gemiste goodwill, schade aan vermogensbestanddelen en schade door bedrijfsstagnatie waaronder werkonderbreking, is, behoudens opzet aan de zijde van de Vennootschap, uitgesloten.

9.3.                      Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Vennootschap zelf of de bedrijfsleiding van de Vennootschap, is de aansprakelijkheid van de Vennootschap voor de sub 9.2 genoemde directe schade beperkt tot een bedrag gelijk aan 50% van de factuurwaarde betreffende de gebrekkige zaken waardoor de schade is veroorzaakt. Bij levering in gedeelten is de Vennootschap tot ten hoogste 50% van het betreffende gedeelte van het factuurbedrag gehouden schade te vergoeden.

9.4.                      De Vennootschap is niet aansprakelijk voor schade welke mocht ontstaan aan enige zaak waaraan de Vennootschap werkzaamheden heeft verricht, verricht of zal verrichten, alsmede voor hetgeen zich in die zaak bevindt of daarvan deel uitmaakt, onverschillig of die schade veroorzaakt is door personen die in dienst zijn van de Vennootschap of door personen waarvan de Vennootschap zich op andere wijze bedient. Ter zake is onverschillig of de zaak zich onder de Vennootschap bevindt, dan wel elders.

9.5.                      Aansprakelijkheidsbeperkende-, uitsluitende- of vast­stellende voorwaarden welke door derden aan de Vennootschap kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door de Vennootschap aan de Wederpartij worden tegengeworpen.

9.6.                      Iedere vordering tegen de Vennootschap vervalt door het enkele tijdsverloop van één jaar na het ontstaan van die vordering, tenzij ter zake voor het verstrijken van die termijn een rechtsvor­dering tegen de Vennootschap aanhangig is gemaakt.

 

9.7.                      Alle verweermiddelen die de Vennootschap aan de met de We­derpar­tij gesloten overeenkomst ter afwering van aan­sprakelijkheid van de Vennootschap kan ontlenen, kan door het per­soneel van de Vennootschap en derden, die door de Vennootschap bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens de We­derpar­tij worden ingeroepen, als ware het personeel en de derden zelf partij bij de overeenkomst.

9.8.                      De Wederpartij vrijwaart de Vennootschap, haar perso­neel dan wel door of vanwege de Vennootschap ingeschakelde per­sonen voor alle aanspraken van derden op ver­goeding van enige door die derden gele­den schade, ver­oor­zaakt door of anderszins ver­band houdende met van de Vennootschap afkomstige zaken.

9.9.                      De Wederpartij zal op eerste verzoek van de Vennootschap meewerken aan een door de Vennootschap geïnitieerde 'product recall' (uit het verkeer terughalen van gebrekkige producten), ook in het geval de Wederpartij de zaken inmiddels aan derden heeft (af)geleverd. Deze verplichting van de Wederpartij geldt ook in geval het vermoeden of de vrees bestaat dat zich een gebrek voordoet c.q. zal voordoen.

 

Artikel 10:         Klachten

10.1.                   Onder klachten worden verstaan alle grieven van de Wederpartij met betrekking tot de deugdelijkheid van de leveringen door de Vennootschap.

10.2.                   Klachten betreffende uitwendig waarneembare gebre­ken, (te­kor­ten of beschadigingen) van het gele­verde en/of de ver­pakking dienen schrifte­lijk te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na de levering van de zaken als bedoeld in artikel 6. Klachten betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk na ont­dekking doch in ieder geval binnen één maand na levering, als bedoeld in artikel 6, van de zaken bij de Vennootschap te ge­schieden onder nauwkeu­rige opgave van de aard en de grond van de klachten. Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum van de relevante factuur. Bij overschrijding van bovengenoemde ter­mijnen ver­valt elke aanspraak tegen de Vennootschap ter zake van de beweerdelijke klachten.

10.3.                   Na het verstrijken van voornoemde termijnen zonder dat een klacht is ingediend wordt de Wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en vervalt ter zake elke aanspraak op de Vennootschap. Alsdan worden reclames niet meer door de Vennootschap in behandeling genomen. Zaken waarover wordt geklaagd, moeten totdat de Vennootschap de klacht heeft onderzocht, in staat van aan­voer en on­ge­sor­teerd worden gelaten.

10.4.                   Indien de klacht door de Vennootschap gegrond wordt bevonden, is de Vennootschap uitsluitend verplicht de ondeugde­lijke zaken naar de vrije keuze van de Vennootschap te vervangen of te repa­reren zonder dat de Wederpartij daar­naast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

10.5.                   Het indienen van een klacht ontslaat de Wederpartij nimmer van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van de Vennootschap en geeft de Wederpartij geen recht op ver­reke­ning en /of opschorting van betaling.

10.6.                   Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap, onder de door de Vennootschap te bepalen voorwaarden.

10.7.                   Toegezonden geretourneerde zaken moeten verpakt zijn in de originele verpakking. De retour gezonden zaken moeten, naast de originele verpakking en een vracht­brief, voorzien zijn van een door de Vennootschap afgegeven re­tourbon. Zaken zonder een door de Vennootschap afgegeven retour­bon, moeten worden geweigerd door de Vennootschap.

10.8.                   Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, lengte en dikte, welke technische onvermijdelijk zijn, dan­ wel volgens de handelsusanties algemeen worden toege­laten, kunnen geen grond opleveren voor klachten. Bij aanbieding of levering volgens monster geldt het mon­ster slechts ter vaststelling van de doorsnee hoe­danig­heid. De door de Vennootschap af te leveren hoeveelheid zal van de met de Wederpartij overeengekomen hoeveelheid met 5% mogen afwijken en door de Wederpartij geaccepteerd moeten worden. Gegevens en afbeeldingen uit prijs­couranten, brochures en dergelijke geven geen recht op levering volgens die gegevens, terwijl even­min schadevergoeding ter zake kan worden gevorderd.

 

Artikel 11:         Garantie

11.1.                   Een garantie voor door de Vennootschap vervaardigde (onderdelen van) zaken wordt, tenzij uitdrukkelijk an­ders overeen­gekomen, niet verstrekt.

11.2.                   De garantie voor (onderdelen van) zaken die de Vennootschap zelf niet heeft vervaardigd, doch van derden heeft betrokken en door de Vennootschap worden geleverd en worden geplaatst, is beperkt tot de garantie die de Vennootschap van die derden ver­krij­gt.

11.3.                   De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het kosteloos herstellen van de ontstane gebreken van het geleverde dan wel tot het gratis leveren van nieuwe delen, met dien ver­stande dat de Vennootschap nimmer aan­sprake­lijk is voor enige als gevolg hiervan door de Wederpartij geleden schade.

11.4.                   Indien de Wederpartij enige verplichting uit de met de Vennootschap gesloten overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, vervalt ieder recht op garantie.

 

Artikel 12:         (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud

12.1.                   De eigendom van de door de Vennootschap geleverde (en eventueel doorgeleverde en doorverkochte) zaken berust bij de Vennootschap en gaat pas over op de Wederpartij na volledige vol­doening door de Wederpartij van al hetgeen de Vennootschap, uit hoofde van enige overeenkomst tot het leveren van zaken of daarmee samenhangende diensten, van de Wederpartij te vorderen heeft, met inbegrip van rente en kosten en eventuele schade voorvloeiende uit dergelijke overeenkomsten.

12.2.                   In geval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de Wederpartij, verkrijgt de Vennootschap­ het mede-eigendomsrecht in het (de) nieuw ont­stane za(a)k(en) en/of de met het geleverde samenge­stelde za(a)k(en), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door de Vennootschap geleverde (oorspronkelijke) zaken.

12.3.                   In geval van niet-betaling van een opvorderbaar be­drag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de Wederpartij dan wel wanneer de Vennootschap­ de vrees heeft dat de Wederpartij in haar ver­plichtin­gen onder de overeenkomst zal tekortschieten, heeft de Vennootschap het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechter­lijke tussenkomst de order of het deel van de order ten aanzien waarvan nog geleverd moet worden te ontbinden en het mo­gelijk geleverde, doch niet of niet geheel be­taalde, als eigendom van de Vennootschap terug te vorderen onder ver­rekening van het eventueel reeds betaalde op basis van de waarde die de zaken bij terugname blijken te hebben, dit naar beoordeling van de Vennootschap, zulks onver­minderd het rech­t van de Vennootschap om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke de Vennootschap ten laste van de wederpar­tij heeft ineens en dadelijk opeisbaar. De Wederpartij is verplicht deze terugname mogelijk te maken. De aan de terugname verbonden kosten komen voor rekening van de Wederpartij.

12.4.                   De Wederpartij is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of aan derden enig beperkt recht erop te verlenen. De zaken mogen niet in onderpand worden gegeven en even­min strekken tot zekerheid van een vordering van een derde. Het is de Wederpartij wel toegestaan, de onder eigen­domsvoorbehoud afgegeven zaken in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de Wederpartij verplicht van haar afnemers een eigen­domsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaal­de in dit artikel. Indien de Wederpartij de zaken vervreemdt of aan derden enig recht erop ver­leent, vestigt de Wederpartij reeds nu voor alsdan een stil ­pandrecht op alle rechten en aan­spraken die zij bij (door) verkoop van deze zaken verkrijgt op die der­den, tot zekerheid van de na­koming door de Weder­par­tij van al hetgeen de Vennootschap op het moment van vestiging van dat pandrecht nog van de Wederpartij te vorderen heeft, althans zal de Wederpartij zo nodig en zodra dit mogelijk is haar medewerking verlenen aan de ves­tiging en registratie van dit stil pandrecht.

12.5.                   De Wederpartij is gehouden de onder de eigendoms­voorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvul­digheid als herkenbaar eigendom van de Vennootschap te bewaren. De Wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen normale bedrijfsrisico’s, zoals brand en water­schade alsmede tegen diefstal, te verzekeren en de polis van deze verzekering aan de Vennootschap op eerste verzoek ter inzage te geven.

12.6.                   Een retentierecht op de zaken komt de Wederpartij niet toe.

12.7.                   Het is de Wederpartij niet toegestaan om de door de Vennootschap geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te wijzigen, een andere verpakking te geven en/of vervolgens onder de naam van de Vennootschap ter verkoop aan te bieden.

 

Artikel 13:         Betaling

13.1.                   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient be­taling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening. Betaling geschiedt hetzij a contant, het­zij op één van de bankrekeningen van de Vennootschap. De op de bankafschriften van de Vennootschap aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aange­merkt.

13.2.                   De Vennootschap heeft het recht overeenkomsten die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.

13.3.                   De Wederpartij doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Door het indienen van klachten worden de betalingsverplichtingen van de Wederpartij niet opgeschort. De Vennootschap is te allen tijde gerechtigd haar vorde­ring op de Wederpartij te verrekenen met hetgeen de Vennootschap­ aan de Wederpartij verschuldigd is of zal worden. Ge­schil­len van welke aard ook geven aan de Wederpar­tij niet het recht tot uitstel van de betaling.

13.4.                   Iedere betaling van de Wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde interest alsmede van de door de Vennootschap gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden vervolgens in minde­ring gebracht op de oudste openstaande vordering van de Vennootschap.

13.5.                   Indien door de Wederpartij een overeengekomen be­talingstermijn of de algemene betalingstermijn is overschreden, vervallen de aan de Wederpartij op de fac­tuur mogelijk toegekende kortingen en is de Wederpartij van rechtswege, zonder dat enig voorafgaande ingebreke­stelling is vereist, in verzuim. Met ingang van de datum waarop de Wederpartij met betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van de Vennootschap op de Wederpartij opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.

13.6.                   De Vennootschap is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Wederpartij (a) een voor de Vennootschap acceptabele zekerheid te eisen dat zowel (i) aan de be­talingsverplichtingen als (ii) aan de overige verplichtingen zoals deze uit de overeenkomst voortvloeien voldaan zal worden, of (b) vooruitbetaling te verlangen.

 

Artikel 14:         Opschorting en ontbinding

14.1.                   In geval de Wederpartij:

a.                          in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot (voorlopige) surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendom wordt gelegd;

b.                          komt te overlijden of onder curatele wordt ge­steld;

c.                          enige uit kracht der wet of van deze Algemene Voorwaarden of anderszins op haar rustende verplichting niet , niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

d.                          nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

e.                          overgaat tot liquidatie, staking of overdracht van haar be­drijf of een belangrijk gedeelte van haar bedrijf inbrengt in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

heeft de Vennootschap door het enkel plaatsvinden van een van voornoemde omstandigheden het recht hetzij de ove­reen­komst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat eni­ge rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de Wederpartij op grond van de door de Vennootschap verrichte werkzaamheden en/of leve­ringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, hetzij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, alles naar keuze van de Vennootschap en steeds onverminderd het recht van de Vennootschap op vergoeding van kosten, schaden en interesten. In deze gevallen is elke vordering van de Vennootschap ten laste van de Wederpartij direct opeisbaar.

14.2.                   De Wederpartij is slechts tot ontbinding gerechtigd in het geval bedoeld in artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden onder voorwaarde van betaling aan de Vennootschap van alle op dat ogenblik aan de Vennootschap al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

14.3.                   Indien de overeenkomst eindigt op de voet van artikel 14.1 voordat de overeengekomen zaken zijn voltooid of geleverd, heeft de Vennootschap recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen.

 

Artikel 15:         Rente en kosten

15.1.                   Met ingang van de dag waarop de Wederpartij in ver­zuim is de Vennootschap te betalen, is de Wederpartij aan de Vennootschap over alle ver­schuldigde bedragen een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand zolang haar betalingsverzuim voortduurt.

15.2.                   Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (bijvoorbeeld als gevolg van de inning van enige vordering op de Wederpartij) komen voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de Wederpar­tij verschuldigde bedrag.

 

Artikel 16:         Toepasselijk recht

16.1.                   Op alle betrekkingen tussen de Vennootschap en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het verdrag in­zake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 17:         Geschillen

17.1.                   Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voort­vloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of de Algemene Voorwaarden zelf en hun uitleg of uit­voering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de rechtbank Zwolle-Lelystad, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

17.2.                   Het in artikel 17.1 bepaalde laat onverlet het recht van de Vennootschap om een geschil voor te leggen aan de, volgens de gewone competentieregels bevoegde rechter, dan wel het recht van partijen om op eenstemmig verzoek het geschil te laten beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.

17.3.                   In geval van een verschil van mening over de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden altijd doorslaggevend.

 

Lankhorst Taselaar | Komeet 13 | 8448 CG | Heerenveen (industrieterrein IBF)